GENERAL TERMS AND CONDITIONS 
OF  SALES

(EN)

TERMENI SI CONDITII GENERALE DE  
VANZARE

(RO)

1. General Provisions

1.1 These General Terms and Conditions of Sale (“Terms”) shall be binding if they are applicable according to Alinda-Velco S.A.’s offer and/or order confirmation and shall apply to all agreements concluded between Alinda-Velco S.A. or its affiliated company (i.e. a company which is directly or indirectly controlled by Alinda-Velco S.A.) listed in the relevant order confirmation (“Alinda”) and its customers (“Customer”) as well as any follow-up agreements for the offering, sale and delivery of all goods (“Products”) from or on behalf of Alinda to Customer.

1.2 Any differing conditions or terms of purchase issued by Customer are herewith objected to and shall not apply. Additions, modifications or limitations to Terms shall apply only if expressly approved by Alinda in writing.

1. Dispozitii generale

1.1 Acești Termeni și condiții generale de vânzare („Termeni”) sunt obligatorii dacă sunt aplicabile în conformitate cu oferta și / sau confirmarea comenzii Alinda Ro S.R.L. și se aplică tuturor acordurilor încheiate între Alinda Ro S.R.L. sau compania afiliată (adică o companie care este controlată direct sau indirect de către Alinda Ro S.R.L.) listată în confirmarea relevantă a comenzii („Alinda”) și clienții acesteia („Client”), precum și în orice acorduri de urmărire a ofertei, vânzării și livrării a tuturor mărfurilor („Produse”) de la sau în numele Alinda către Client.

1.2 Orice termeni sau condiții diferite de cumpărare emise de Client sunt obiectate prin prezenta și nu se aplică. Adăugările, modificările sau limitările la Termeni se aplică numai dacă sunt aprobate în mod expres de Alinda în scris.

2. Quotations, Orders and Confirmation

2.1 Quotations, made by Alinda in whatever form, are not binding upon Alinda and merely constitute an invitation to Customer to place an order. All quotations issued by Alinda are revocable and subject to change without notice. Orders are not binding until accepted by Alinda in writing (“Order Confirmation”). Alinda shall be entitled to refuse an order without indication of its reasons.

2.2 Samples and catalogues are to be considered non-binding material for illustration and/or test purposes, giving only an approximation of Products' properties and specifications.

2.3 Unless otherwise agreed or stated by Alinda in writing, all written offers and quotations given by Alinda shall be open for acceptance for a period of seven (7) calendar days from the date of such offer or quotation. After the expiry of the said period of time, Alinda shall no longer be bound by the contents of any such offer or/and quotation.

2.4 A binding contract for the sale and delivery of Products (“Contract”) shall be deemed to exist only when Alinda has confirmed such in writing or when Alinda has effected delivery of Products, subject in either case to the present Terms.

2. Oferte, comenzi si confirmare

2.1 Ofertele, făcute de Alinda sub orice formă, nu sunt obligatorii pentru Alinda și constituie doar o invitație către Client pentru a efectua o comandă. Toate ofertele emise de Alinda sunt revocabile și pot fi modificate fără notificare prealabilă. Comenzile nu au caracter obligatoriu decât după acceptarea acestora de către Alinda în scris („Confirmare comandă”). Alinda va avea dreptul să refuze o comandă fără a indica motivele acesteia.

2.2 Mostrele și cataloagele vor fi considerate materiale cu caracter informativ doar pentru ilustrare și/ sau testare, oferind doar o aproximare a proprietăților și specificațiilor produselor.

2.3 Cu excepția cazului în care Alinda a convenit altfel sau nu a fost stabilit în scris, toate ofertele și cotațiile de preț scrise oferite de Alinda sunt valabile pentru acceptare pentru o perioadă de șapte (7) zile calendaristice de la data unei astfel de oferte sau cotație de preț. După expirarea perioadei de timp menționate, Alinda nu va mai fi obligată de conținutul unei astfel de oferte sau / și a cotațiilor de preț.

2.4 Un contract obligatoriu pentru vânzarea și livrarea Produselor („Contract”) se consideră a fi existat numai atunci când Alinda a confirmat acest lucru în scris sau atunci când Alinda a efectuat livrarea Produselor, sub rezerva prezentelor condiții.

3. Prices

3.1 Prices and currencies of Alinda’s Products are as set out in Order Confirmation. Unless agreed otherwise, Alinda’s prices are in Euros (€) and include standard packaging but do not include Value Added Tax (VAT) or any other similar applicable taxes, duties, levies or charges in any jurisdiction levied in relation to Products or the delivery thereof (“Taxes”). The amount of any Taxes levied in connection with the sale of Products to Customer shall be for Customer’s account and shall be added to each invoice or separately invoiced by Alinda to Customer. If Alinda grants a discount, this discount only relates to the delivery specifically mentioned in Order Confirmation.

3.2 Unless the prices have been indicated as firm by Alinda in Order Confirmation, Alinda is entitled to increase the price of Products still to be delivered if the cost price determining factors have been subject to increase. These factors include but are not limited to: raw and auxiliary governmental charges, freight costs and insurance premiums. Alinda shall notify Customer of such increase.

3. Preturi

3.1 Prețurile și valutele Produselor Alinda sunt descrise în Confirmarea comenzii. Cu excepția cazului în care s-a convenit altfel, prețurile Alinda sunt în euro (€) și includ ambalaje standard, dar nu includ taxa pe valoarea adăugată (TVA) sau orice alte impozite, taxe sau taxe similare aplicabile în nicio jurisdicție percepută în legătură cu produsele sau livrarea acestora ( „Taxe“). Suma taxelor percepute în legătură cu vânzarea Produselor către Client va fi în contul Clientului și va fi adăugată la fiecare factură sau facturată separat de către Alinda către Client. Dacă Alinda acordă o reducere, această reducere se referă numai la livrarea menționată în mod special în Confirmarea comenzii.

3.2 Cu excepția cazului în care prețurile au fost indicate de către Alinda în Confirmarea comenzii, Alinda are dreptul să crească prețul Produselor care nu au fost încă livrate, dacă factorii determinanți ai prețului, costurile, au fost supuse creșterii. Acești factori includ, dar nu se limitează la: taxe guvernamentale prime și auxiliare, costuri de transport și prime de asigurare. Alinda va anunța Clientul cu privire la această creștere.

4. Payment and Customer’s Credit

4.1 Unless agreed otherwise, Alinda’s invoices are to be paid immediately upon receipt of Products and invoice. Should Customer fail to comply within thirty (30) calendar days, Customer will automatically be in default of payment. Payment is considered made when it is at Alinda’s disposal. If Customer fails to make payment by due date, without prejudice to any other right or remedy available to Alinda, Alinda is entitled to charge Customer legal interest on the unpaid amount, as defined by the applicable law in force.

4.2 Should there be reasons to doubt the Customer’s solvency or credit standing, Alinda reserves the right to demand securities or prepayment for any outstanding delivery or declare immediate maturity of all outstanding claims.

4. Plata si creditul clientului

4.1 Cu excepția cazului în care s-a convenit altfel, facturile Alinda vor fi plătite imediat după primirea Produselor și a facturii. În cazul în care Clientul nu se conformează în termen de treizeci (30) de zile calendaristice, Clientul va primi automat înștiințare de neplată. Plata se consideră efectuată atunci când banii se afla in contul Alinda. În cazul în care Clientul nu efectuează plata până la data scadenței, fără a aduce atingere niciunui alt drept sau remediu disponibil pentru Alinda, Alinda are dreptul de a percepe dobânda legală Clientului asupra sumei neplătite, așa cum este definită de legea în vigoare.

4.2 În cazul în care există motive să se îndoiască de solvabilitatea sau de creditul Clientului, Alinda își rezervă dreptul de a solicita instrumente de plata sau plată în avans pentru orice livrare restantă sau de a declara scadența imediată a tuturor creanțelor restante.

5. Delivery and Risk

5.1 Unless otherwise indicated by Alinda in writing, delivery shall be made Ex Works, Alinda’s production or warehouse facility. The term “Ex Works” shall have the meaning set forth in the latest version of Incoterms published by the International Chamber of Commerce in Paris, France, at the time of Order Confirmation.

5.2 The delivery period starts on the date of conclusion of Contract. If payment in advance or a down payment is agreed upon, the delivery period starts upon receipt of the full payment in advance or the down payment.

5.3 Unless agreed otherwise, Alinda may make deliveries in installments.

5.4 Unless explicitly agreed otherwise, delivery times quoted can never be regarded as deadlines. In the event of overdue delivery, Alinda will be in default only after receipt of Customer’s written notice of default.

5. Livrare si riscuri

5.1 Cu excepția cazului în care Alinda indică altfel, în scris, livrarea se va face Ex Works, depozitul Alinda. Termenul „Ex Works” va avea semnificația prezentată în ultima versiune a Incoterms publicată de Camera de Comerț Internațională din Paris, Franța, la data confirmării comenzii.

5.2 Termenul de livrare începe de la data încheierii Contractului. Dacă este convenită o plată în avans sau o plată la livrare, perioada de livrare începe de la primirea plății complete în avans sau a plății la livrare.

5.3 Dacă nu este convenit altfel, Alinda poate efectua livrări în rate.

5.4 Dacă nu s-a convenit în mod explicit altfel, termenele de livrare oferite nu pot fi considerate niciodată drept termene. În cazul livrării cu întârziere, Alinda va fi în întârziere numai după primirea unei notificării în scris, în acest sens din partea Clientului.

6. Retention of Title

6.1 Notwithstanding delivery or passage of risk in Products, title in Products shall pass from Alinda to Customer only when payment of all sums due has been made in full.

6. Pastrarea titlului/ Pastrarea proprietatii

6.1 În pofida livrării sau tranferarii riscului Produselor, Produsele vor trece de la Alinda in proprietatea Clientului numai atunci când plata tuturor sumelor datorate a fost efectuata integral.

7. Conformity to Specifications, Limitation of Liability

7.1 During the delivery and handling, use, processing, transportation, storage and sale of Products (“Use”), Customer reviews Products and ensures that delivered Products meet all contractual requirements (“Specifications”) as described in the respective analysis certificate..

7.2 Customer nonetheless shall have the obligation to check Products as defined above. When reprehending a defect, Customer shall immediately notify Alinda by forwarding a prestigious sample of the defective product. When receiving a notice of defect Alinda shall have the right to have the reprehended product checked by employees or/and independent experts at Alinda’s sole discretion. If any valid Customer’s claim related to Products non-conforming to Specifications is made, Alinda shall either replace Products or repair the defect (free of charge), the choice being at Alinda’s sole discretion. Customer may choose reduction of price or cancellation of Contract should Alinda’s efforts fail. Any warranty does not cover damages to Products that were caused by improper handling or storage or faulty application after the passage of risk to Customer or where caused by external factors that were not foreseen in Contract.

7.3 Customer shall promptly specify any defects on the invoice and/or shipping documents and report such defects to Alinda in writing. In the absence of such report, complaints regarding such defects will not be examined.

7.4 Complaints about Products or/and relevant documents shall be made in writing and shall reach Alinda not later than seven (7) calendar days from the date of receipt of Products or/and relevant documents at the place of destination, in respect of any defect, default or shortage which would be apparent from a reasonable inspection on delivery. Especially, complaints regarding defects not visible upon delivery are subject to a deadline of three (3) months after delivery and shall be reported to Alinda within seven (7) calendar days after they have been discovered or should have been discovered. Use of Products shall be deemed to be an unconditional acceptance of Products and a waiver of all claims in respect of Products.

7.5 Customer shall be responsible for complying with any and all legislation, administrative rules and/or regulations governing the importation of Products into the country of distribution and the subsequent processing, marketing, distribution, resale and/or Use of Products to its own special conditions of production or application.

7.6 The liability of Alinda for any and all claims for damages arising out of or in connection with Products and Use thereof shall under no circumstances exceed the sum of Customer’s payments for Products that are the subject of the claim. Under no circumstances shall Alinda be liable to Customer or any other person for any kind of special, incidental, indirect, consequential or punitive damage or loss, cost or expense, including without limitation, damage based upon lost goodwill, lost sales or profits, work stoppage, production failure, impairment of other Goods or otherwise and whether arising out of or in connection with breach of warranty, breach of contract, misrepresentation, negligence or otherwise.

7. Conformitatea cu specificatiile, limitarea raspunderii

7.1 În timpul livrării și manipulării, utilizării, procesării, transportului, stocării și vânzării Produselor („Utilizare”), Clientul examinează Produsele și se asigură că Produsele livrate îndeplinesc toate cerințele contractuale („Specificații”), așa cum este descris în certificatul de analiză respectiv.

7.2 ??????????????

7.3 Clientul va specifica prompt orice inadvertențe din factură și / sau documente de expediere și va raporta în scris Alinda aceste inadvertențe. În absența unui astfel de raport, reclamațiile privind astfel de defecte nu vor fi examinate.

7.4 Reclamațiile cu privire la Produse sau / și documentele relevante se fac în scris și vor ajunge la Alinda în cel mult șapte (7) zile calendaristice de la data primirii Produselor sau / și a documentelor relevante la locul de destinație, pentru orice inadvertență , implicit sau lipsă care ar rezulta dintr-o inspecție rezonabilă la livrare. În special, reclamațiile privind defectele care nu sunt vizibile la livrare sunt supuse unui termen limită de trei (3) luni de la livrare și vor fi raportate către Alinda în termen de șapte (7) zile calendaristice după ce au fost descoperite sau ar fi trebuit să fie descoperite. Utilizarea Produselor se consideră a fi o acceptare necondiționată a Produselor și o renunțare la toate revendicările cu privire la Produse.

7.5 Clientul este responsabil pentru respectarea oricărei legislații, norme administrative și / sau reglementări care reglementează importul Produselor în țara de distribuție și prelucrarea ulterioară, comercializarea, distribuirea, revânzarea și / sau utilizarea produselor în condițiile sale speciale de producție sau aplicare.

7.6 Răspunderea Alinda pentru orice / toate cererile de daune care rezultă din sau în legătură cu Produsele și Utilizarea acestora nu va depăși în niciun caz suma plăților de către Client pentru Produse care fac obiectul revendicării. În niciun caz, Alinda nu va fi răspunzătoare față de Client sau de orice altă persoană pentru orice fel de daune, pierderi, costuri sau cheltuieli speciale, incidentale, indirecte, consecvente sau punitive, inclusiv fără limitare, daune bazate pe rea credinta, vânzări pierdute sau profituri, oprirea productiei, defectarea producției, deprecierea altor bunuri sau altele și indiferent dacă rezultă din/ sau în legătură cu încălcarea garanției, încălcarea contractului, prezentare greșită, neglijență sau altele.

8. Modifications and Information

8.1 Unless Specifications have been agreed to be firm for a certain period or quantity of Products, Alinda reserves the right to change or modify Specifications, construction and/or manufacture of Products and to substitute materials used in the production and/or manufacture of Products from time to time without notice. Customer acknowledges that data in Alinda’s catalogues, specification sheets and other descriptive publications distributed or published on Alinda's websites, may accordingly be varied from time to time without notice. Any statement, representation, recommendation, advice, sample or other Information provided by Alinda in relation to Specifications, Products and Use thereof shall be furnished for the accommodation of Customer only.

8.2 Customer must utilise and solely rely on its own expertise, know-how and judgement in relation to Products and Customer’s Use thereof and in application of any information obtained from the part of Alinda for the purposes intended by Customer. Consultation provided by Alinda shall not give rise to any additional obligations of Alinda. Details and information provided with regard to the suitability and Use of Products shall not be binding and Alinda does not assume any liability based on such consultations. Customer shall indemnify and hold Alinda harmless from and against any and all damage, losses, costs, expenses, claims, demands and liabilities arising out of or in connection with Products, Customer’s Use thereof and/or Customer’s use or application of any information disclosed or provided by or on behalf of Alinda.

8. Modificari si informatii

8.1 Dacă nu s-a convenit ca specificațiile să fie ferme pentru o anumită perioadă sau o cantitate de Produse, Alinda își rezervă dreptul de a schimba sau modifica specificațiile, construcția și/sau fabricarea Produselor și de a înlocui materialele utilizate la producerea și/sau fabricarea de produse din când în când fără notificare. Clientul recunoaște că datele din cataloagele Alinda, fișele cu specificații și alte publicații descriptive distribuite sau publicate pe site-urile web ale Alinda, pot fi, în consecință, variate din când în când fără notificare. Orice declarație, reprezentare, recomandare, sfat, mostra sau alte informații furnizate de Alinda în legătură cu Specificațiile, produsele și utilizarea acestora vor fi furnizate numai pentru clienți.

8.2 Clientul trebuie să utilizeze și să se bazeze exclusiv pe propriile sale expertize, cunoștințe și judecată în legătură cu Produsele și utilizarea acestora de către Client și în aplicarea informațiilor obținute de la Alinda în scopurile prevăzute de Client. Consultanța oferită de firma Alinda nu va crea nicio obligație suplimentară a firmei Alinda. Detaliile și informațiile furnizate cu privire la caracterul adecvat și la utilizarea produselor nu sunt obligatorii și Alinda nu își asumă nicio răspundere în baza acestor consultatii. Clientul trebuie să despăgubească și să considere firma Alinda nevinovata și împotriva oricăror daune, pierderi, costuri, cheltuieli, revendicări, cereri care decurg din/sau în legătură cu Produsele, Utilizarea acestora de către Client și/sau utilizarea de către Client sau aplicarea oricărei informații dezvăluite sau furnizate de/sau în numele firmei Alinda.

9. Technical Advices

9.1 Alinda’s technical advices are given according to its best knowledge and experience. Customer is obliged to apply due diligence in verifying applicability of Alinda’s advice to its special conditions of production or application.

9.2 Alinda’s technical advices, unless otherwise agreed in writing, are given free of charge and Alinda shall be only be liable for damages caused by gross negligence or deliberate acts from its part or by its lawful representatives or auxiliary persons.

9. Sfaturi tehnice

9.1 Sfaturile tehnice ale firmei Alinda sunt date în conformitate cu cele mai bune cunoștințe și experiența specialistilor săi. Clientul este obligat să aplice tot efortul necesar pentru a verifica aplicabilitatea recomandarilor firmei Alinda la condițiile sale speciale de producție sau de aplicare.

9.2 Sfaturile tehnice ale firmei Alinda, cu excepția cazului în care s-a convenit altfel în scris, sunt oferite gratuit și Alinda va fi răspunzătoare numai pentru daunele cauzate de neglijență gravă sau actele deliberate din partea sa sau de către reprezentanții săi legali sau persoanele auxiliare.

10. Intellectual Property

10.1 The sale of Products shall not, by implication or otherwise, convey any license under any intellectual property right relating to the compositions and/or applications of Products, including but not limited to their formula, design, packaging and know-how and any modifications or developments thereto, as well as the trademarks and trade names under which Products are marketed are and shall remain the sole and exclusive property of Alinda or/and any possessing third parties and Customer acquires no rights, title or license therein or thereto. Customer expressly assumes all risks of any intellectual property infringement by reason of its importation and/or Use of Products, whether singly or in combination with other materials or in any processing operation.

10.2 If Customer challenges, harms or prejudices the validity or enforceability of such proprietary rights, Alinda shall without liability be entitled to immediately terminate any cooperation with Customer with immediate effect and to cancel any Contract.

10. Proprietate intelectuala

10.1 Vânzarea Produselor nu va transmite, implicit sau altfel, nicio licență în temeiul vreunui drept de proprietate intelectuală referitor la compozițiile și/ sau aplicațiile Produselor, inclusiv, dar fără a se limita la formula, proiectarea, ambalarea și know-how-ul lor și orice modificări sau evoluțiile acestora, precum și mărcile comerciale și denumirile comerciale în baza cărora Produsele sunt comercializate sunt și vor rămâne proprietatea exclusivă a firmei Alinda sau/și a oricărei terțe parte care deține și Clientul nu dobândește drepturi, titlu sau licență asupra acestora. Clientul își asumă în mod expres toate riscurile de încălcare a proprietății intelectuale din cauza importului și/sau a utilizării produselor sale, fie singure, fie în combinație cu alte materiale sau în orice operațiune de prelucrare.

10.2 În cazul în care Clientul contestă, dăunează sau prejudiciază valabilitatea sau aplicabilitatea acestor drepturi de proprietate, Alinda, fără răspundere, va avea dreptul să încheie imediat orice cooperare cu Clientul cu efect imediat și să anuleze orice Contract.

11. Confidentiality

11.1 Customer shall hold in confidence and not disclose to any third party any confidential information disclosed by Alinda. Customer shall not use such information for its own benefit or the benefit of any third party.

11. Confidentialitate

11.1 Clientul va păstra confidențialitatea și nu va dezvălui niciunei terțe parti informații confidențiale dezvăluite de Alinda. Clientul nu va utiliza aceste informații pentru propriul său beneficiu sau pentru niciun terț.

12. Force Majeure

12.1 Each party shall be relieved and excused from any delay(s) in performing or any failure(s) to perform, other than payment of monies, to the extent that any such delay(s) or failure(s) results from causes beyond the reasonable control of such party οr/and its suppliers or/and any auxiliary persons that make or will make performance without default impossible ("Force Majeure"), provided that, in order to avail itself of such excuse, such party must act reasonably and diligently to remedy the cause of the delay or to mitigate or overcome such delay(s) or failure(s) and in any case, it shall give the other party written notice of the Force Majeure promptly after discovery thereof.

12.2 In case of permanent Force Majeure, which is in any case a Force Majeure situation exceeding sixty (60) calendar days, either party may dissolve Contract without being obliged to pay any compensation

12. Forta Majora

12.1 Fiecare parte va fi scutită și eliberată de orice întârziere în executare sau de orice neîndeplinire sau executare, în afară de plata banilor, în măsura în care orice astfel de întârziere sau eșec rezultă din cauze dincolo de controlul rezonabil al unei astfel de părți sau furnizorii acesteia sau/și al oricăror persoane auxiliare care fac sau vor face imposibilă executarea fără întârziere („Forța majoră”), cu condiția ca, pentru a se folosi de o astfel de scuză, o astfel de parte trebuie să acționeze în mod rezonabil și să remedieze cu diligență cauza întârzierii sau să diminueze sau să depășească astfel de întârzieri sau eșecuri și, în orice caz, va notifica celeilalte părți o notificare scrisă a Forței Majore imediat după descoperirea acesteia.

12.2 În cazul unei forțe majore permanente, care este în orice caz o situație de forță majoră care depășește șaizeci (60) de zile calendaristice, oricare dintre părți poate dizolva Contractul fără a fi obligată să plătească nicio compensație.

13. Applicable Law and Jurisdiction

13.1 The parties’ rights and obligations arising out of or in connection with Order Confirmation, Contract, as well as any offers, agreements or performance of agreements under these Terms shall be governed, construed, interpreted and enforced according to the laws of Greece, excluding principles of conflict of laws. The United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG) shall not apply.

13.2  All disputes arising out of or in connection with these Terms or any agreement governed by the Terms, which cannot be resolved amicably, shall be settled exclusively by the competent courts of Alinda's mother company headquarters' place in Attica, Greece, without prejudice to Alinda’s right to initiate legal proceedings against Customer in the country in which the registered office of Customer is located.

13.3 Notwithstanding the above, in the event that Customer is domiciled outside Greece and has entered into a Contract with any of Alinda Group’s affiliated company incorporated outside Greece, these Terms and Contract shall be governed by and interpreted in accordance with the laws in force in the country of incorporation of Alinda’s affiliated company. The parties submit themselves to the jurisdiction of the courts in such country, without prejudice to Alinda’s right to initiate legal proceedings against Customer in the country in which the registered office of Customer is located.

13.4 The parties hereby consent to the jurisdiction of the courts as defined above and waive any objection or contest which they may have, now or hereafter, to venue of those suits, actions or proceedings.

13. Legea aplicabilă si jurisdictia

13.1 Drepturile și obligațiile părților care decurg din sau în legătură cu Confirmarea comenzii, Contractul, precum și orice oferte, acorduri sau executarea acordurilor în conformitate cu acești Termeni vor fi guvernate, interpretate și executate conform legilor din România, cu excepția normelor conflictului de legi. Convenția Națiunilor Unite privind contractele pentru vânzarea internațională a mărfurilor (CISG) nu se aplică.

13.2 Toate litigiile care decurg din sau în legătură cu acești Termeni sau orice acord reglementat de Termeni, care nu poate fi soluționat pe cale amiabilă, vor fi soluționate exclusiv de instanțele competente ale sediului Alinda din Bragadiru, Ilfov, România, fără a prejudicia lui Alinda dreptul de a iniția proceduri legale împotriva Clientului în țara în care își are sediul clientului.

13.3 În pofida celor de mai sus, în cazul în care Clientul are domiciliul în afara României și a încheiat un Contract cu oricare dintre companiile afiliate ale grupului Alinda încorporate în afara României, acești Termeni și Contract sunt reglementate și interpretate în conformitate cu legile în vigoare în tara de constituire a companiei afiliate Alinda. Părțile se supun jurisdicției instanțelor judecătorești din această țară, fără a prejudicial dreptului Alinda de a iniția proceduri legale împotriva Clientului în țara în care se află sediul clientului.

13.4 Părțile sunt de acord cu competența instanțelor judecătorești, astfel cum sunt definite mai sus, și renunță la orice obiecție sau concurs pe care le-ar putea avea, în prezent sau în continuare, pentru a se desfășura acțiunile, acțiunile sau procedurile.

14. Miscellaneous

14.1 In the event that any provision of these Terms shall be held to be invalid or unenforceable, the same shall not affect in any respect whatsoever, the validity or enforceability of the remaining provisions between the parties and shall be severed therefrom. The pertaining provisions held to be invalid or unenforceable shall be reformed to provisions satisfying the legal and economic intent of the original provisions to the maximum extent permitted by law.

14.2 Limitation of action: No action by Customer shall be brought unless Customer first provides written notice to Alinda of any claim alleged to exist against Alinda within thirty (30) calendar days after the event complained becomes known to Customer and an action is commenced by Customer within twelve (12) months after such notice.

14.3 Nothing in the relationship between Alinda and Customer shall create an agency, partnership or joint venture between the parties and Customer shall not be entitled to make any representation, statement or warranty on behalf of Alinda and vice versa.

14.4 No delay or failure to act is a waiver. No waiver is effective unless it is in writing.

14. Diverse

14.1 În cazul în care orice prevedere a acestor Termeni va fi considerată ca fiind invalidă sau neaplicabilă, aceasta nu afectează în niciun fel, valabilitatea sau executibilitatea dispozițiilor rămase între părți și se va renunța la acestea. Dispozițiile în vigoare considerate ca fiind invalide sau neexecutabile vor fi reformulate la dispozițiile care satisfac intenția juridică și economică a dispozițiilor inițiale în măsura maximă permisă de lege.

14.2 Limitarea acțiunii: Nicio acțiune a Clientului nu va fi introdusă decât dacă Clientul notifică în primul rând către Alinda orice reclamație care se presupune că există împotriva Alinda în termen de treizeci (30) zile calendaristice după ce evenimentul reclamat devine cunoscut de către Client și o acțiune este inițiată de către Client în douăsprezece (12) luni de la această notificare.

14.3 Ambele părți (Alinda si Clientul) sunt contractori si comercianti independenți și relatia comerciala dinte cele doua parti, nu genereaza si nu reprezinta o asociere sau un parteneriat care sa implice raspunderea celeilalte parti. Nicio parte nu are dreptul, in nicio situatie sa-si asume dreptul de reprezentare in numele celeilalte parti sau sa faca garantii si declaratii in numele celeilalte parti.

14.4 Nicio întârziere sau nerespectare a acțiunii nu este o renunțare. Nicio derogare nu este eficientă decât dacă este in scris.

These Terms are applicable with effect from 1st November 2018 and are subject to change at any time without notice. The current version of these Terms can be found at www.alindagroup.co. In case of inconsistency, only the English version of these Terms shall prevail over any translation of the Terms to another language.

Acești Termeni sunt aplicabili începând cu data de 1 noiembrie 2018 și pot fi modificați în orice moment fără notificare prealabilă. Versiunea curentă a acestor Termeni poate fi găsită pe www.alinda.ro. În caz de neconcordanță, numai versiunea în limba română a acestor Termeni va prevala asupra oricărei traduceri a Termenilor într-o altă limbă.