T E R M S   O F   U S E

(EN)

T E R M E N I
D E
U T I L I Z A R E

(RO)

Welcome to “Alinda-Velco S.A.” (“Alinda”) website. By browsing and using this website you are agreeing to comply with and be bound by the following terms and conditions of use, which together with our privacy policy govern Alinda's relationship with you in relation to this website. Alinda may revise these terms of use for its website at any time without notice, so you are advised to regularly read the terms and conditions for possible changes.

Bine ați venit la „Alinda RO S.R.L.” („Alinda”) site-ul web. Prin navigarea și utilizarea acestui site web, sunteți de acord să respectați și să fiți legați de următorii termeni și condiții de utilizare, care împreună cu politica noastră de confidențialitate guvernează relația Alinda cu dvs. în raport cu acest site web. Alinda poate revizui acești termeni de utilizare pentru site-ul său web în orice moment, fără notificare, așa că vi se recomandă să citiți cu regularitate termenii și condițiile pentru posibile modificări.

1. Terms

By accessing this website, you are agreeing to comply with and be bound by the following website Terms and Conditions of Use, all applicable laws and regulations and agree that you are responsible for compliance with any applicable Greek Laws. If you do not agree with any of these terms, you are prohibited from using or accessing this site. The materials contained in this website are protected by applicable copyright and trademark law.

The intellectual property rights to this website belong to Alinda. Any use of information on this website, in whatever form, is not permitted without the express permission of Alinda.

  • The term "Alinda-Velco S.A." or “Alinda” or "us" or "we" refers to the owner of the website and its affiliated companies (i.e any company which is directly or indirectly controlled by Alinda-Velco S.A.), whose registered office is located at Petreza, 190 04 Spata, Attica, Greece, P.O. Box 114, with Hellenic Business Registry Number 87535902000, VAT number EL084195558, Tel. +302106630505
  • The term "you" refers to the user or viewer of our website.

1. Termeni

Prin accesarea acestui site web, sunteți de acord să respectați și să fiți legați de următorii Termeni și condiții de utilizare, toate legile și reglementările aplicabile și sunteți de acord că sunteți responsabil pentru respectarea oricărei legi aplicabile din Romania. Dacă nu sunteți de acord cu niciunul dintre acești termeni, vi se interzice utilizarea sau accesarea acestui site. Materialele conținute de acest site web sunt protejate de legea aplicabilă a drepturilor de autor și a mărcilor comerciale.

Drepturile de proprietate intelectuală asupra acestui site aparțin Alinda. Orice utilizare a informațiilor de pe acest site web, sub orice formă, nu este permisă fără permisiunea expresă a Alinda.

  • Termenul „Alinda RO S.R.L.” sau "Alinda-Velco S.A." sau „Alinda” sau „noi” se referă la proprietarul site-ului web și la companiile sale affiliate, al cărei sediu social se află în Bragadiru, Șoseaua de Centură nr. 5 – 7 , Județul Ilfov, România, cu numărul de înregistrare la Registru Comertului J23/2698/2006, cod de înregistrare fiscală RO13906384, Tel. +40 373 550 203 / 05/ 06
  • Termenul „dumneavoastră” se referă la utilizatorul sau vizitatorul site-ului nostru web.

2. Use License

1. Permission is granted to temporarily download one copy of the materials (information or software) on Alinda's website for personal, non-commercial transitory viewing only. This is the grant of a license, not a transfer of title and under this license you may not:

(a) modify or copy the Materials;

(b) use the materials for any commercial purpose, or for any public display (commercial or non-commercial);

(c) attempt to decompile or reverse engineer any software contained on Alinda’s website;

(d) remove any copyright or other proprietary notations from the materials; or

(e) transfer the materials to another person or "mirror" the materials on any other Server.

2. This license shall automatically terminate if you violate any of these restrictions and may be terminated by Alinda at any time. Upon terminating your viewing of these materials or upon the termination of this license, you must destroy any downloaded materials in your possession whether in electronic or printed format.

3. The content of the pages of this website is for your general information and use only. It is subject to change without notice.

2. Licență de utilizare

1. Permisiunea este acordată pentru a descărca temporar o copie a materialelor (informații sau software) din site-ul Alinda pentru a fi vizualizate doar în scopuri tranzitorii personale, non-comerciale. Aceasta este acordarea unei licențe, nu un transfer de titlu și, în baza acestei licențe, nu puteți:

(a) modifica sau copia Materialele;

(b) să folosiți materialele în scop comercial sau pentru orice afișare publică (comercială sau non-comercială);

(c) încerca să decompilați sau inversați orice software conținut de site-ul Alinda;

(d) înlătură orice material din dreptul de autor sau alte notificări de proprietate;

(e) transferă materialele către o altă persoană sau să copiați materialele pe orice alt server.

2.Această licență încetează automat dacă se încalcă oricare dintre aceste restricții și poate fi încetată de Alinda în orice moment. După încheierea vizualizării acestor materiale sau la încetarea acestei licențe, trebuie să distrugeți orice materiale descărcate în posesia dvs., fie în format electronic sau tipărit.

3. Conținutul paginilor acestui site web este doar pentru informațiile dvs. generale și pentru utilizare. Acesta poate fi modificat fără notificare prealabilă.

3. Disclaimer

The materials on Alinda’s website are provided "as is". Alinda makes no warranties, expressed or implied and hereby disclaims and negates all other warranties, including without limitation, implied warranties or conditions of merchantability, fitness for a particular purpose, or non-infringement of intellectual property or other violation of rights.

Furthermore, Alinda does not warrant or make any representations concerning the accuracy, completeness, likely results, reliability, suitability or availability of the use of the materials on its website or otherwise relating to such materials (e.g. products, services or related graphics contained on the website for any purpose) or on any sites linked to this site.

3. Disclaimer

Materialele de pe site-ul Alinda sunt furnizate „ca atare”. Alinda nu oferă nicio garanție, exprimată sau implicită și, prin prezenta, renunță și neagă toate celelalte garanții, inclusiv fără limitare, garanții implicite sau condiții de comerciabilitate, aptitudini pentru un anumit scop sau nerespectarea proprietății intelectuale sau alte încălcări ale drepturilor.

În plus, Alinda nu garantează și nu face nicio reprezentare cu privire la acuratețea, completitudinea, rezultatele probabile, fiabilitatea, adecvarea sau disponibilitatea utilizării materialelor pe site-ul său web sau în legătură cu alte materiale (de ex. Produse, servicii sau grafică aferentă conținute pe site-ul web în orice scop) sau pe orice site-uri legate de acest site.

4. Limitations

In no event shall Alinda or its suppliers be liable for any loss or damages (including, without limitation, damages for loss of data or profit or due to business interruption, indirect or consequential loss or damages) arising out of, or in connection with, the use or inability to use the materials on Alinda’s Internet site, even if Alinda or any of its authorized representatives has been notified orally or in writing of the possibility of such damage.

Every effort is made to keep the website up and running smoothly. However, Alinda takes no responsibility for, and will not be liable for, the website being temporarily unavailable due to technical issues beyond its control.

4. Limitări

În niciun caz, Alinda sau furnizorii săi nu vor fi responsabili pentru nicio pierdere sau daune (inclusiv, fără limitare, daune pentru pierderea de date sau profit sau din cauza întreruperii afacerii, pierderi sau daune indirecte sau consecutive) care rezultă din sau în legătură cu, utilizarea sau incapacitatea de a utiliza materialele de pe site-ul Alinda, chiar dacă Alinda sau oricare dintre reprezentanții săi autorizați au fost notificați oral sau în scris despre posibilitatea unei astfel de daune.

Se depun toate eforturile pentru ca site-ul să funcționeze fără probleme. Cu toate acestea, Alinda nu își asumă nicio responsabilitate și nu va fi responsabilă dacă site-ul web este indisponibil temporar din cauza problemelor tehnice care nu se află sub controlul său.

5. Revisions and Errata

The materials appearing on Alinda's website could include technical, typographical, or photographic errors. We do not provide any warranty or guarantee as to the accuracy, timeliness, performance, completeness or suitability of the information and materials found or offered on this website for any particular purpose.

You acknowledge that such information and materials may contain inaccuracies or errors and we expressly exclude liability for any such inaccuracies or errors to the fullest extent permitted by law. Alinda may make changes to the materials contained on its website at any time without notice. However, Alinda does not make any commitment to update the materials.

5. Revizuiri și Erata

Materialele care apar pe site-ul Alinda pot include erori tehnice, tipografice sau fotografice. Nu oferim nicio garanție cu privire la acuratețea, actualitatea, performanța, completitudinea sau adecvarea informațiilor și materialelor găsite sau oferite pe acest site web pentru un scop anume.

Dvs. recunoașteți că aceste informații și materiale pot conține inexactități sau erori și excludem în mod expres răspunderea pentru astfel de inexactități sau erori în măsura maximă permisă de lege. Alinda poate efectua modificări ale materialelor conținute pe site-ul său web în orice moment, fără notificare prealabilă. Cu toate acestea, Alinda nu se angajează să actualizeze materialele.

6. Links

From time to time this website may also include links to other websites. These links are provided for your convenience to provide further information. The inclusion of any link does not imply that we endorse the website(s). We have not reviewed all of the sites linked to our Internet website and we are not responsible for the nature, contents and availability of any such linked site. These websites may apply different terms and conditions. Use of any such linked website is at the user's own initiative and risk.

6. Link-uri

Din când în când acest site poate include și link-uri către alte site-uri web. Aceste link-uri sunt furnizate pentru confortul dvs. pentru a oferi informații suplimentare. Includerea oricărui link nu implică faptul că acceptăm site-ul (site-urile). Nu am revizuit toate site-urile legate de site-ul nostru de internet și nu suntem responsabili pentru natura, conținutul și disponibilitatea niciunui astfel de site legat. Aceste site-uri web pot aplica termeni și condiții diferite. Utilizarea oricărui astfel de site web asociat este la inițiativa și riscul utilizatorului.

7. Applicable Law and Jurisdiction

Any claim relating to Alinda's website shall be governed by the laws of Greece without regard to its conflict of law provisions. Any dispute or claim arising under these terms and conditions shall be subject to the exclusive jurisdiction of the courts of Athens, Greece.

7. Legea aplicabilă și jurisdicția

Orice cerere referitoare la site-ul web Alinda va fi reglementată de legile Romaniei, fără a ține cont de dispozițiile sale privind conflictul de legi. Orice litigiu sau cerere care rezultă din acești termeni și condiții va fi supusă jurisdicției exclusive a instanțelor din Romania.